کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

کارگاه تربیت راهنمای گفت‌وگو

بخش اول کارگاه: ۱۶،۱۷،۲۳،۲۴ شهریور
بخش دوم کارگاه: ۴،۱۱،۱۲ آبان
راهنما: پروین داعی‌پور، مهدی فرخیان
شرکت کنندگان: ۲۰ نفر

توضیحات

هدف از این کارگاه، تربیت راهنمای گفت‌وگوست. تلاش بر آن است تا شرکت کنندگان در این کارگاه‌ها خود در آینده یا برگزار کننده کارگاه‌های گفت‌وگو باشند و یا در مواقع لازم به عنوان تسهیل‌گر تعاملات و گفت‌و‌گوهای شکست خورده عمل کنند.

در اين کارگاه، محورهای شناخت گفت‌وگو به صورت تفصيلی و کاربردی، در جهت پرورش راهنمای گفت‌وگو به تجربه در می‌آید.