کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

کارگاه بازآفرینی مهارت‌های گفت‌وگو

مهمترين ويژگی کارگاه‌های بازآفرینی مهارت‌های گفت‌وگو، پرداختن به تمرين‌ گفت‌وگو با تکيه بر مبناهای نظری است. اين نوع کارگاه‌ها را می‌توان عرصه تجربه گفت‌وگو دانست. بدين معنی که تک تک افراد فرصت پيدا می‌کنند تا از طريق اجرای تمرين به افکار و مدل‌های ذهنی و رفتاری خود آگاهی پيدا کنند و از اين طريق بتوانند خود را بهتر بشناسند و فرآيند گفت‌وگو را به گونه‌ای پيش ببرند كه موانع شناخته شده و تفاهم حاصل شود.
برای آنکه زمینه‌ای فراهم شود تا افراد شرکت کننده در کارگاه‌ها خودشان نیاز به الزامات گفت‌وگو را حس کنند مهارت‌های بیشنهادی در قالب تمرین مطرح می‌شود. فعالیت‌های کارگاه‌ها بیشتر، تجربیات و خاطرات افراد شرکت کننده را برای توضیح و یادگیری به کمک می‌گیرد و از همین رو نیروهای بالقوه درونی افراد فعال شده و خود الزامات گفت‌وگو را لمس می‌کنند. هنر در ايجاد خلاقيت در انسان تاثیر دارد و از این رو در کارگاه‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است. تمرين‌هایی كه مبتنی بر نقاشی، موسيقی و مجسمه‌سازی است از جمله فعاليت‌های كارگاه به شمار می‌رود.
سه عنصر اصلی در ساختار کارگاه: تمرین گفت‌وگو با توجه به مهارت‌های محوری آن، خودشناسی و تقویت شخصیت و کارایی و ایجاد جو و فضای مناسب برای گفت‌وگو است.

آخرین کارگاه‌های برگزار شده