کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

کارگاه توانمندسازی والدین

دوره‌های توانمندسازی والدین برای والدينی طراحی شده است که ارتباط خوبی با فرزند خود دارند و در هنگام شروع دوره مسئله ضروری يا حادی در رابطه آنها وجود ندارد. دوره برای هر ۲ والد طراحی شده و بهتر است پدر و مادر هر دو حضور داشته باشند. این دوره‌ با تکیه بر مهارت‌های گفت‌وگو، در ۳ کارگاه پيوسته اما مستقل ارائه می‌شود. در فواصل اين کارگاه‌ها، هر والد فرصت به کارگيری آموخته‌های خود را خواهد داشت، در عين حال سؤالات و نيازهای جديد را در جلسات بعدی مطرح می‌کند. 

مهارت‌های کسب شده والد در پایان دوره 
  • با مفهوم گفت‌وگو آشنا شود و بر مهارت‌های آن تسلط يابد.
  • بصيرت و شناخت بهتری نسبت به نقش والدی خود بازيابد.
  • تجارب و نتيجه گيری‌های شخصی کسب کند.
  • به نکات جديدی درباره خود، فرزندان و اطرافيان دست يابد.
  • احساسات، معانی و افق‌های جديدی را تجربه کند.

کارگاه‌های برگزار شده