کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

کارگاه تربیت راهنمای گفت‌وگو

هدف از این کارگاه تربیت راهنمای گفت‌وگو Facilitators است. تلاش بر آن است تا شرکت کنندگان در این کارگاه‌ها خود در آینده برگزار کننده کارگاه‌های گفت‌وگو باشند یا در مواقع لازم تسهیل‌گر تعاملات و گفت‌وگوهای شکست خورده باشند. در اين کارگاه، محورهای شناخت گفت‌وگو به صورت تفصيلی و کاربردی برای پرورش راهنمای گفت‌وگو به تجربه در می‌آید.

تمرین گفت‌وگو  یکی از اصول کارگاه گفت‌وگو ایجاد فضای امن برای شرکت‌کنندگان است که بتوانند در آن به تمرین گفت‌وگو بپردازند و مهارت‌های محوری گفت‌وگو را مورد استفاده قرار دهند. با هم گفت‌وگو کنند و گفت‌وگوی انجام شده را مورد  بازنگری و بررسی قرار دهند.
خودسازی راهنما  مهم‌ترین کار راهنمایان گفت‌وگو آشنایی آنها نسبت به طرز تفکر، پیش داوری‌ها و قضاوت‌های خودشان است. هر چه آگاهی نسبت به نوع برداشت و محدودیت‌های خودشان بالا رود  کیفیت حضورشان که نگهبان روند گفت‌وگو است بالاتر می‌رود و بهتر می‌شود. کلید  فهم این پویایی در آن نهفته است که راهنما  personal mastry  خود را پرورش دهد. به این معنا که نوعی توانایی در خود ایجاد کند که نه تنها به روند تفکر توجه کند بلکه ناظر خود نیز باشد و حضوری داشته باشد که در خدمت عمق بخشیدن به مهارت‌ها باشد.
فضای کارگاه  نوع و روش کار و امکانات یادگیری به نسبت تفاوت سازمان‌ها، گروه‌ها و نوع شخصیت شرکت‌کنندگانی که تمرین گفت‌وگو می‌کنند، متفاوت می شود. برای این کار در مورد وسایل و نوع فعالیت‌هایی که راهنما قرار است انجام دهد، صحبت و تمرین می شود.

کارگاه‌های برگزار شده