کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

شوق گفت‌و‌گو

کتاب شوق گفت‌وگو با عنوان فرعی «گستردگی فرهنگ تک‌گویی در میان ایرانیان» از ضرورتی حیاتی با نام گفت‌وگو سخن می‌گوید.

اصول و مبانی دیالوگ

تالیف: دکتر محمدرضا نیستانی نوبت چاپ اول: 1391 تعداد صفحات: 192 صفحه ناشر: یار مانا - آموخته معرفی کتاب کتاب اصول و مبانی دیالوگ: روش شناخت و آموزش، نوشته دکتر محمدرضا نیستانی، عضو هیئت…