کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

کارگاه بازآفرینی مهارت‌های گفت‌وگو

زمان: ۱۴،۱۵،۲۱،۲۲ اردیبهشت
راهنما: مهدی فرخیان
شرکت کنندگان: ۱۵ نفر

توضیحات

مهمترين ويژگی اين کارگاه‌ها  پرداختن به تمرين‌ گفت‌وگو با تکيه بر مبناهای نظری است. اين نوع کارگاه‌ها را می‌توان عرصه تجربه گفت‌وگو دانست. بدين معنی که تک تک افراد فرصت پيدا می‌کنند تا از طريق اجرای تمرين به افکار و مدل‌های ذهنی و رفتاری خود آگاهی پيدا کنند و بتوانند از اين طريق خود را بهتر بشناسند و فرآيند گفتگو را به گونه‌ای پيش ببرند كه موانع شناخته شده و تفاهم حاصل شود.
برای آنکه زمینه‌ای فراهم شود تا  افراد شرکت کننده در کارگاه‌ها خودشان و با فكر خود نیاز به الزامات گفت‌وگو را حس کنند مهارت‌های بیشنهادی در قالب تمرین مطرح می‌شود. فعالیت‌های کارگاه‌ها بیشتر تجربیات و خاطرات افراد شرکت کننده را برای توضیح و یادگیری به کمک می‌گیرد و از این جهت است که نیرو های بالقوه درونی افراد فعال شده و خود الزامات گفتگو را لمس می‌کنند.