کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور رده

رسول رسولی‌پور

پسا دکترای مرکز فلسفه دین از دانشگاه نوتردام، ایندیانا / متولد:
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی و مشاور شهردار تهران و رئیس گروه اخلاق شهروندی تهران / آثار: کتاب «تقدّس دیگری، عشق و شفا» ترجمه و ویراستاری کتاب «شبکه باور»