کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور رده

پروین داعی‌پور

عضو هیئت مدیره و مسئول گروه راهنمایان کانون گفت‌وگو / متولد:
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از داشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر مسئول مرکز خدمات مشاوره‌ای صبح صادق