کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور رده

سارا شریعتی

جامعه‌شناس و استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران/ متولد: 1342 پاریس
دکترای جامعه‌شناسی امور دینی / آثار: کتاب «هانری دروش: جامعه‌شناسی در مواجهه با دین»، «خودکاوی ملی در عصر جهانی شدن»، «دین و ایدئولوژی»، «خودکاوی ملی در عصر جهانی شدن»