کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور رده

تربیت راهنمای گفت‌وگو

هدف از این کارگاه، پرورش راهنمای گفت‌وگو Facilitators است. تلاش بر آن است تا شرکت کنندگان در این کارگاه‌ها خود در آینده برگزار کننده کارگاه‌های گفت‌وگو باشند یا در مواقع لازم تسهیل‌گر تعاملات و گفت‌وگوهای شکست خورده باشند. در اين کارگاه، محورهای شناخت گفت‌وگو به صورت تفصيلی و کاربردی برای پرورش راهنمای گفت‌وگو به تجربه در می‌آید.