کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور رده

بازآفرینی مهارت‌های گفت‌وگو

مهمترين ويژگی اين کارگاه‌ها  پرداختن به تمرين‌ گفت‌وگو با تکيه بر مبناهای نظری است. اين نوع کارگاه‌ها را می‌توان عرصه تجربه گفت‌وگو دانست. بدين معنی که تک تک افراد فرصت پيدا می‌کنند تا از طريق اجرای تمرين به افکار و مدل‌های ذهنی و رفتاری خود آگاهی پيدا کنند و از اين طريق بتوانند خود را بهتر بشناسند و فرآيند گفت‌وگو را به گونه‌ای پيش ببرند كه موانع شناخته شده و تفاهم حاصل شود.