کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

دمی تعلیق

نوشتۀ مریم خسروجردی راهنمای کانون گفتگو حوزۀ عمومی، یا به قول فرنگی‌ها Public Sphere، یا به زبان شیرین