کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

کارگاه توانمندسازی والدین

شايد رسم بر اين شده است که افرادی که با مشکلی مواجهند برای شرکت در دوره‌های آموزشی دعوت شوند، اما اين بار کاملا به عکس است. اين دوره تقاضای حضور افرادی را دارد که با مشکل حادی مواجه نيستند!

دوره‌های توانمندسازی والدین برای والدينی طراحی شده است که ارتباط خوبی با فرزند خود دارند و در هنگام شروع دوره مسئله ضروری يا حادی در مورد فرزند خود ندارند. دوره برای هر دو والد طراحی شده و بهتر است يعنی پدر و مادر هر دو حضور داشته باشند.

این دوره‌ با تکیه بر مهارت‌های گفت‌وگو، در سه کارگاه پيوسته اما مستقل ارائه می‌شود. هر کارگاه 4 جلسه 3 ساعته و در مجموع 12 ساعت است. در فواصل اين کارگاه‌ها، هر والد فرصت به کارگيری آموخته‌های خود را خواهد داشت, در عين حال سؤالات و نيازهای جديد را در جلسات بعدی مطرح می‌سازد. در واقع اميد بر اين است که در اين ارتباط پيوسته و قدری آهسته فرصت لازم برای بازآفرینی مهارت و درونی شدن آن موضوع حاصل گردد.


مهارت‌های کسب شده والد در پایان دوره
با مفهوم گفت‌وگو آشنا شود و بر مهارت‌های آن تسلط يابد. بصيرت و شناخت بهتری نسبت به نقش والدی خود بازيابد.
تجارب و نتيجه گيری‌های شخصی کسب کند. نکات جديدی را در خود کشف کند.
به نکات جديدی در باره فرزندان و اطرافيان خود دست يابد. احساسات, معانی و افق‌های جديدی را تجربه کند.
فرصت گذاشتن برای خود را ياد بگيرد.

 

آخرین کارگاه‌های برگزار شده