کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

Contact us

Tel: +9821 88494162-3 / +98 21 88534173

Fax: +9821 88494164

Mail: info@dialogcenter.net