کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور برچسب

عطار نیشابوری

آموزه‌های گفت‌وگویی داستان شیخ صنعان

«منطق الطیر» یکی از آثار جاودان عطار است. سراسر آن پر از نکته‌های ناب در مورد گفت‌وگو است. داستان شیخ صنعان نیز یکی از روایت‌های منطق الطیر است که با بازخوانی آن می‌توان به آموزه‌هایی از جنس گفت‌وگو رسید.