کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور برچسب

سقراط

سقراط، فیلسوف گفت‌وگو

در عصری که ما زندگی می‌کنیم اگر با تاریخ به عقب برگردیم با دو جریان متفاوت و عمده فکری، فرهنگی، مذهبی، روبه‌رو هستیم، از فیلسوفان امروز تا به سقراط که ابوالفلاسفه است، که فیلسوف گفت‌وگوست و دیالوگ؛ و اگر از ادیان شروع بکنیم، سابقه‌اش البته…

گفت‌وگو و سکوت نزد سقراط

ما سقراط و گفتار او را بیشتر بر اساس محاورات افلاطون می شناسیم و در این نوشته ها نه فقط با مطالبی که مورد بحث است، آشنا می شویم بلکه به رأی العین با نحوه و روشن تأمل و تفکر سقراط رو به رو می گردیم. البته کل رساله های افلاطونی جنبه ی محاوره…