کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور برچسب

کتاب

نقد و بررسی کتاب «گفت‌وگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی»

شمس الملوک مصطفوی، در نشست نقد و بررسی کتاب «گفت‌وگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی» گفت: گفت‌وگو با تحلیل، توصیف، مقایسه فرق می‌کند وقتی که گفت‌وگو می‌کنیم اگر به نحو هرمنوتیکی باشد، فراتر از این می‌رود که بخواهیم اطلاعاتی را رد و بدل کنیم.