کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
Browsing Tag

فاطمه صدرعاملی

دیالوگ پیوسته و مستمر میان دو جاودانه

هانس گئورگ گادامر، فیلسوف مشهور آلمانی و یکی از مبدعان هرمنوتیک فلسفی است. یکی از مفاهیم مهم در دستگاه فلسفی گادامر گفت‌وگوست. ژاک دریدا نیز فیلسوف ساختار شکن  فرانسوی و از بزرگان تفکر پسامدرن است که شهرتی جهانی دارد. با وجود اختلاف نظرهایی…

آموزه‌های گفت‌وگویی داستان شیخ صنعان

«منطق الطیر» یکی از آثار جاودان عطار است. سراسر آن پر از نکته‌های ناب در مورد گفت‌وگو است. داستان شیخ صنعان نیز یکی از روایت‌های منطق الطیر است که با بازخوانی آن می‌توان به آموزه‌هایی از جنس گفت‌وگو رسید.

یافتن زبان گفت‌وگو با طبیعت

روز سیزدهم فروردین را روز طبیعت نام نهاده‌اند. اختصاص یک روز به طبیعت این فرصت را می‌کند که در مورد ارتباط خود با طبیعت تامل کنیم. در باور پیشینیان سیزدهمین روز از فروردین ایزد باران در سال جدید بایستی پیروز شود و دیو خشکسالی را نابود کند.…

صفات گفت‌وگو در شخصیت متقین از نگاه امام علی(ع)

روز تولد حضرت علی (ع) مولای متقیان است. به قول دکتر شریعتی علی حقیقتی بر گونه اساطیر است و به قول شاعر بزرگ استاد شهریار که می‌گوید: نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت متحیرم چه نامم شه ملک لا فتی را علی (ع) الگوی پویندگان راه دوستی و…

روحت جاودان آقای علم و صلح

هاوکینگ در سال ۲۰۱۳ به عنوان یکی از سخنرانان کنفرانس علمی «فردای پیش‌رو» در اورشلیم تعیین شده بود. میزبان این کنفرانس شیمون پرز بود، اما هاوکینگ شرکت در این کنفرانس را به درخواست فلسطینی‌ها تحریم کرد. کاری که هیچگاه از خاطره‌ انسان‌های…