کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور برچسب

فاطمه صدرعاملی

مروری بر کارگاه‌های گفت‌وگو

در پی راه و روشی بودیم که فضایی را آماده سازد تا افراد بتوانند خود نسبت به نارسایی‌های گفت‌وگو آگاهی پیدا کنند. تجربیات علمی نشان می‌دهند مطلبی را که انسان خود با صرف انرژی به آن برسد، جزئی از وجود انسان می‌شود. از این رو در جست‌وجوی راه و…

گفت‌وگو با اندیشه‌ و افکار بزرگانی چون چمران و شریعتی

روزهای پایانی خرداد ماه، مصادف با سالروز وفات دکتر علی شریعتی و شهادت دکتر مصطفی چمران است که هر دو از بزرگ مردان اندیشه و عمل در ایران و الگو و سمبل عشق به وطن و انسانیت به شمار می‌روند. سراسر زندگی آنان آغشته به عشق و خدمت به فرهنگ، دین و…

چهارده معصوم، بیانگر راه و رسم گفت‌وگوی انسان با هستی

امروزه روز بیش از هر زمان بر چگونگی نقش گفت‌وگوی امام حسن با هستی نیاز داریم: گفت‌وگوی مدبرانه و صبورانه، گفت‌وگوی پرسشگرانه و متواضعانه، گفت‌وگوی آگاهانه و دوستانه و گفت‌وگوی پرسش محور و صادقانه. روز تولد امام دوم، حضرت امام حسن مجتبی…

دیالوگ پیوسته و مستمر میان دو جاودانه

هانس گئورگ گادامر، فیلسوف مشهور آلمانی و یکی از مبدعان هرمنوتیک فلسفی است. یکی از مفاهیم مهم در دستگاه فلسفی گادامر گفت‌وگوست. ژاک دریدا نیز فیلسوف ساختار شکن  فرانسوی و از بزرگان تفکر پسامدرن است که شهرتی جهانی دارد. با وجود اختلاف نظرهایی…

آموزه‌های گفت‌وگویی داستان شیخ صنعان

«منطق الطیر» یکی از آثار جاودان عطار است. سراسر آن پر از نکته‌های ناب در مورد گفت‌وگو است. داستان شیخ صنعان نیز یکی از روایت‌های منطق الطیر است که با بازخوانی آن می‌توان به آموزه‌هایی از جنس گفت‌وگو رسید.

یافتن زبان گفت‌وگو با طبیعت

روز سیزدهم فروردین را روز طبیعت نام نهاده‌اند. اختصاص یک روز به طبیعت این فرصت را می‌کند که در مورد ارتباط خود با طبیعت تامل کنیم. در باور پیشینیان سیزدهمین روز از فروردین ایزد باران در سال جدید بایستی پیروز شود و دیو خشکسالی را نابود کند.…