کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور برچسب

بنیاد باران

اخلاق مسیحی دیالوگ محور است

کشیش ژاک یوسف گفت: هر گونه اخلاقی که خوب زیستن انسان، در نظر گرفتن شرایط انسانی، عقل انسان و پیشرفت‌های علمی را بخواهد کنار بگذارد، نمی‌تواند در چارچوب اخلاق مسیحی قرار گیرد. به عبارت دیگر، اخلاق مسیحی ذاتا در دیالوگ است.