کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.
مرور برچسب

انسان شناسی

درک نادرست «دیگری» و «ما» جامعه را به سمت استبداد و روابط نامعقول می کشاند

ناصر فکوهی نوشت: دیگری» یک مفهوم انسان شناختی است که باید توانایی‌های مربوط به ارتباط با «دیگری» و «ما» به شهروندان آموزش داده شود. عدم درک درست دیگری و ما جامعه را به سمت استبداد و روابط نامعقول و ارتباطات سخت می کشاند.