کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

دیدگاه

دیالوگ پیوسته و مستمر میان دو جاودانه

هانس گئورگ گادامر، فیلسوف مشهور آلمانی و یکی از مبدعان هرمنوتیک فلسفی است. یکی از مفاهیم مهم در دستگاه فلسفی گادامر گفت‌وگوست. ژاک دریدا نیز فیلسوف ساختار شکن  فرانسوی و از بزرگان تفکر پسامدرن است که شهرتی جهانی دارد. با وجود اختلاف نظرهایی…

آموزه‌های گفت‌وگویی داستان شیخ صنعان

«منطق الطیر» یکی از آثار جاودان عطار است. سراسر آن پر از نکته‌های ناب در مورد گفت‌وگو است. داستان شیخ صنعان نیز یکی از روایت‌های منطق الطیر است که با بازخوانی آن می‌توان به آموزه‌هایی از جنس گفت‌وگو رسید.