کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

آیا زمانی که به شیوه‌های معقول و متعارف به بحث  و تبادل نظر مشغول هستیم، كار ما همان «گفت‌وگو» نیست؟

مسلماً بسیاری ازصحبت‌هایی  كه بین انسان‌ها رد و بدل می‌شود، به قول مارتین بوبر الزاما در مخالفت و ضدیت با یکدگر نیست، بلکه می‌تواند به تفاهم و اتحاد نظر منجر شود، اما اگر بخواهیم «جریان معنایابی» را آنطور كه دیوید بوهم ذكر می‌كند در نظر بگیریم، یعنی تأمل و بازنگری در اندیشه‌های خود و نیز خلق فكر جدید ــ و نه مبادله معلومات گذشته ــ  در آنصورت به تمركز و انضباط زیادی نیازمند هستیم. هر چه بیشتر در امر گفت‌وگو ماهرتر شویم، روشن‌تر در می‌یابیم كه بسیاری از صحبت‌ها از سطح تبادل آراء بالا تر نرفته و نیز بسیاری از مردم، آراء خود را به عنوان حقیقت مطلق تلقی می‌کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.