کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

کتابخانه

کتابخانه کانون گفت‌وگو، کتاب‌های مرتبط با موضوع و مفاهیم گفت‌وگویی را به شما معرفی می‌کند.